Postdoc inden for forskning i participatoriske praksisser på kunstmuseer

Afdelingen for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur samt Museologi ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet søger en postdoc inden for forskning i participatoriske praksisser på kunstmuseer. Postdoc-stillingen er tilknyttet det kollektive forskningsprojekt CraftVærk, som gennemføres i samarbejde med Trapholt Museum for Moderne Kunst og Design i Kolding og er finansieret af Velux Fonden.

Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 2 år. Stillingen er ledig fra 1/1 2022 -31/12 2023. Stillingen kan evt. efter aftale laves om til en deltidsstilling fra 1/1 2022 – 31/12 2024.

Institut for Kommunikation og Kultur støtter skabelsen af en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

Om projektet

Det kollektive forskningsprojekts fulde titel er “CraftVærk: Kreative, museale og sociale potentialer i nye deltagelsesformer på kunstmuseet”. I CraftVærk vil Trapholt og Aarhus Universitet udforske nye metoder for kunstmuseer som demokratiske, flerstemmige og relationelle universer af mennesker og kunstværker. Det sker gennem to borgerinddragende og kunstneriske craft-projekter, som skal realiseres med 700-1000 deltagere på Trapholt og udmunde i unikke værker af høj kunstnerisk værdi. I CraftVærk vil vi undersøge, hvordan disse kunstneriske projekter med craft som omdrejningspunkt påvirker deltagerne, samfundet og museet, og hvordan de forhandler værkets status som kunst. Formålet er at skabe viden om, hvordan vi kan udvikle kunstmuseumsinstitutionen til et rum for inkluderende udveksling mellem forskellige erfaringer og stemmer og samtidig skabe kunstværker, som udvider det kunstneriske felt. De to participatoriske craft-projekter kvalificeres dels gennem aktionsforskning, der involverer kunstnere, museumsansatte og forskere, dels gennem udveksling med førende internationale museer og teoretikere på feltet. Herigennem udvikles nye metoder for Trapholt og andre kunstmuseer, der ønsker at kombinere en relations- og værkorienteret praksis.

CraftVærk udføres i et tæt samarbejde mellem to kunstnere, en curator/forsker og en projektleder fra Trapholt samt en seniorforsker og den kommende postdoc fra AU. Til sammen gennemfører denne gruppe

a) kortlægning af relevante internationale erfaringer samt teori- og begrebsdannelser på førende museer og i forskningslitteraturen
b) design, gennemførsel og analyse af de to participatoriske craftprojekter på Trapholt,
c) metode- og teoriudvikling i udveksling med udvalgte museer og forskere.

De to andre forskere på hhv. Trapholt og AU har hovedansvaret for hhv. den empirisk/teoretiske kortlægning af internationale erfaringer (a) samt metode- og teoriudviklingen (b). Den kommende postdoc skal derfor primært beskæftige sig med design, gennemførsel og analyse af de to participatoriske craftprojekter på Trapholt (c).
Postdocen har arbejdsplads på AU og skal gennemføre et omfattende feltarbejde mm. på Trapholt.

Postdoc-profil

Til stillingen som postdoc søger vi en kandidat, hvis kompetencer matcher følgende beskrivelse af de opgaver, postdocen skal bidrage til. Postdocens opgave bliver at undersøge de to participatoriske craft-projekter på Trapholt, især med henblik på:

1) hvilke museale praksisser og relationer samt værkopfattelser, der forandres gennem disse
2) hvad hhv. craftproces og færdigt værk betyder for deltagerne,
3) hvordan projekterne rækker ud overmuseet, og hvilke udvekslinger de giver anledning til i en samfundsmæssig kontekst.

Forskningen gennemføres i samarbejde med de øvrige ansatte i projektet. Konkret skal den kommende postdoc arbejde med en mixed methods tilgang, der kombinerer feltarbejde og surveys med dokument- og værkanalyse. Feltarbejdet gennemføres på Trapholt og ved workshops hos partnere ude i landet. Da feltarbejdet omfatter interviews og observationer, er det et krav, at den kommende postdoc forstår og taler dansk.

Kvalifikationer

Ansøgere skal have en ph.d. eller skal kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer inden for et relevant område i forbindelse med projektet. Det er endvidere en forudsætning, at ansøgere har lyst og evner til at indgå i et kollektivt forskningsprojekt med samarbejder og udvekslinger såvel med projektteamet som med de deltagende borgere.

Ansøgere skal kunne dokumentere følgende, med relevans for stillingen:

  • en internationalt orienteret forskningsprofil inden for kunst og kulturforskning, dokumenteret gennem ph.d.-afhandling og/eller forskningspublikationer på mindst ph.d.-niveau
  • konkret erfaring med to eller flere af projektets metoder
  • beherskelse af mundtlig og skriftligt dansk og engelsk på akademisk niveau og til udveksling med ikke-akademikere.

Desuden anses det som en fordel hvis ansøgere kan dokumentere:

  • forskning og/eller undervisning i craft, museer og/eller participatorisk kunst og kultur
  • stærke samarbejdsevner
  • stærke kommunikative og sociale færdigheder der muliggør et produktivt engagement sig både i projektteamet og med borgere og evt. andre partnere
  • interesse for og/eller erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk inden for feltet

Ansøgere bedes vedlægge en kort beskrivelse af, hvordan de vil gennemføre forskningen (maks. 2 sider).

OBS: Ansøgninger uden vedlagte publikationer vil ikke blive taget i betragtning.
Ansøgningen skal udfærdiges på dansk.

Arbejdssted er: Afdelingen for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur samt Museologi ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C, Denmark og Trapholt Museum for Moderne Kunst, Æblehaven 23, 6000 Kolding, Denmark

Ansøgere opfordres til at kontakte professor Birgit Eriksson, aekbe@cc.au.dk, for yderligere oplysninger om projektet.

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedrørende ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte Arts HR: hsi@au.dk.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia

Hvis ikke andet er angivet i stillingsopslaget skal ansøgningen udfærdiges på engelsk. Ansøgningsfristen er kl 23.59 dansk tid.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Der kan benyttes shortlisting til at udvælge kandidater, der skal gå videre til en udfoldet faglig bedømmelse. Udvælgelsen sker ved et udvalg nedsat af institutlederen. Se her for yderligere information om shortlisting på Arts: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Proces_for_shortlisting_december_2017.pdf

Faculty of Arts

Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 275 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside: https://www.au.dk/om/stillinger/job/postdoc-inden-for-forskning-i-participatoriske-praksisser-paa-kunstmuseer/