Persondatapolitik

GDPR – Oplysning om behandling af persondata hos Trapholt

Trapholt tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.

Når vi behandler dine personoplysninger, har vi har vedtaget denne persondatapolitik for at fortælle om hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder, du har. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og anvender oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til anvendelse til følgende formål:

·         Nyhedsbreve

·         Klubmedlemsskab

·         Køb/bestilling af billetter

·         Invitationsliste

·         Projektdeltagelse

·         Kunsthåndværkermarkeder

 

Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b

a)
Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

b)
Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.)

Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

Herudover indsamler vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik. Ydermere foretages videoovervågning på museets område i henhold til gældende regler. Optagelserne gemmes i 30 dage.

Vi videregiver kun dine oplysninger i disse tilfælde

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen og er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

Vi sletter din persondata

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. I disse tilfælde vil det være, når den indgående aftale er afsluttet.

Dokumentations og opbevaringskrav efter bogføringsloven indebærer, at vi mindst skal gemme oplysninger om økonomiske transaktioner i fem år.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, herunder:

Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig

Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til anmodning om at få slettet oplysninger om dig

Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:

Trapholt
Æblehaven 23
6000 Kolding
Mail: kunstmuseum@trapholt.dk